Hier kan je terecht voor trainingen / coachings / consultancy rond diversiteit, inclusie, discriminatie en racisme.  

 

Onze identiteit is divers en gelaagd: we zijn kind van, ouder van, broer, vriend, collega, buurvrouw... Daarnaast worden we gedefinieerd op basis van gender, huidskleur, religie, seksuele voorkeur, neurodivergentie, handicap, ... Deze facetten van onze identiteit bepalen mee hoe we in de wereld rondom ons ageren. Door die 'bril' kijken wij naar de wereld en brengen we onze boodschap.

We brengen onze verhalen verbaal en non-verbaal. Alleen, we praten wel, maar communiceren vaak niet. Om te communiceren is interactie vereist. Dan ben je niet alleen bezig met jezelf, maar ook met de ontvanger. Hoe komt je boodschap over? Hoe bewust ben ik me van mijn eigen 'bril' waarmee ik de ander bekijk.  Begrip tonen is  een essentieel onderdeel voor goede communicatie. Onduidelijkheid en onbegrip leiden tot misverstanden.  Ik richt me binnen organisaties op opleidingen en training  in Verbindende Communicatie, Interculturele Communicatie,  Verbale Agressie, Conflichthantering, Assertiviteit en Professioneel Feedback geven. Je ontvangt een op maat gemaakt programma en tot op de dag van de training kunnen er nog wijzigingen worden doorgegeven.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie, disicriminatie en racisme

Inhoud

Deze training is ontworpen om leidinggevenden, HR-professionals en directieleden te helpen een dieper begrip te krijgen van diversiteit, inclusie, racisme en discriminatie binnen de organisatie. We streven ernaar om kennis en bewustwording te vergroten, om een visie te ontwikkelen en concrete actiestappen te identificeren om een positieve en inclusieve werkomgeving te bevorderen.

Programma

 • Definities en concepten van diversiteit, inclusie, inclusie, racisme en discriminatie
 • Herkennen van verschillende vormen van racisme en discriminatie
 • Het wettelijk kader en de welzijnswet
 • De rol van leiderschap in het opzetten van een beleid rond diversiteit en inclusie
 • Concrete acties die maximaal inzetten op preventie
 • Maak procedures indien repressief dient opgetreden te worden
 • het belang van een nazorgtraject

Praktisch

OPLEIDINGSTYPE

Incompany

DOELGROEP

HR, werkgevers, directie, preventieadviseurs, diversiteitscoördinatoren/medewerkers

DUUR

1 Dag

LOCATIE

Incompany

PRIJS

Op aanvraag

 

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

Inhoud

Deze training is ontworpen om de communicatie binnen de organisatie, met leveranciers en klanten te verbeteren. Organisaties krijgen steeds meer te maken met teams die divers zijn samengesteld  op vlak van leeftijd, nationaliteit, opleidingsachtergrond en cultuur. Dit kan tot spanning, misverstand en conflict leiden als mensen het gevoel hebben dat ze hun eigenheid niet mogen uitdragen op de werkvloer. Communicatie dient in die gevallen open, eerlijk en reflectief te zijn. 

Programma

 • Ervaar hoe je eigen cultuur beïnvloedt wat we doen.
 • Herkennen van (eigen) vooroordelen en stereotyperingen.
 • Oefenen in het luisteren,  doorvragen en begrijpen van de achterliggende reden van gedrag.
 • Inzicht in normen en waarden.

Met het TOPOI-model kun je algemene culturele verschillen werkbaar maken door ze te vertalen naar een aantal aspecten van communicatie. Het TOPOI-model is een hulpmiddel om mogelijke misverstanden tijdens of na een gesprek op te sporen. 

Hoewel de titel van de training doet vermoeden dat het over cultuur gaat, ligt de focus in dit model wel degelijk op communicatie.

Praktisch

OPLEIDINGSTYPE

Incompany

DOELGROEP

HR, werkgevers, directie, preventieadviseurs, diversiteitscoördinatoren/medewerkers

DUUR

1 Dag

LOCATIE

Incompany

PRIJS

Op aanvraag

Verbale Agressie, verbindend omgaan met moeilijke situaties

Verbale agressie en omgaan met moeilijke situaties

Inhoud

Deze training is ontworpen om betere vaardigheid te ontwikkelen bij incidenten van verbale agressie van klanten of medewerkers. Deze training over conflictoplossing biedt jouw en je collega's een eenvoudig stappenproces om moeilijke situaties aan te pakken.

Programma

Inzicht in diverse vormen van agressie

inzicht in de lichamelijke reactie bij agressie

Handvaten om het conflict te ontladen 

Oefenen aan de hand van simulaties

Praktisch

OPLEIDINGSTYPE

Incompany

DOELGROEP

HR, werkgevers, directie, preventieadviseurs, diversiteitscoördinatoren/medewerkers

DUUR

1 Dag

LOCATIE

Incompany

PRIJS

Op aanvraag

 

De kracht van verbindende communicatie

Verbindende communicatie

Inhoud

Deze training is ontworpen begripvoller te communicen binnen de organiatie. Gebrek aan goede communicatie is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van conflicten op de werkvloer. Conflicten zorgen dan vaak voor zoveel stress en spanning, dat werknemers overstuur raken en ook privé blijven piekeren over het werk. Verbindende communicatie kan daarbij helpen. Verbindend leren communiceren bevordert de zelfkennis, de ontwikkeling van je team en leiderschapskwaliteiten.

Programma

Het stelt je in staat om beter om te gaan met belangrijke struikelblokken in communicatie zoals eisen, oordelen, defensiviteit, verwijten en gebrek aan luistervaardigheid.

De inzichten van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg zijn geïntegreerd en vertaald in een krachtig en effectief communicatiemodel dat eenvoudig aan te leren is.

In de training gaan we aan de slag met voorbeelden uit de werkpraktijk en oefenen we het model in.

Eerlijk, open, empathisch krachtig en duidelijk. Je zult leren hoe je kritische en vijandige berichten kunt ontvangen zonder ze persoonlijk op te vatten, toe te geven of je eigenwaarde te verliezen. Wie verbindend communiceert, overbrugt obstakels en creëert impact.

Praktisch

OPLEIDINGSTYPE

Incompany

DOELGROEP

HR, werkgevers, directie, preventieadviseurs, diversiteitscoördinatoren/medewerkers

DUUR

1 Dag

LOCATIE

Incompany

PRIJS

Op aanvraag

 

 

 


We streven naar inclusieve werkplekken

Inclusieve werkplekken bestaan uit werknemers met een breed scala aan verschillende kenmerken. Deze kunnen zichtbare verschillen zijn zoals geslacht etniciteit, leeftijd en fysieke mogelijkheden. Andere zijn minder zichtbaar, bijvoorbeeld: persoonlijkheidstypes, leerstijlen, opleiding en sociaaleconomische achtergronden, seksuele geaardheid, religieuze en politieke overtuigingen. Geloof je ook dat we gezamenlijk beter de (werk)doelen kunnen behalen in fysiek, emotioneel en psychologisch veilige (werk)ruimtes? 

Waarom aandacht geven aan inclusie? 

Onderzoek toont aan dat als medewerkers hun stijl of persoonlijkheid moeten aanpassen om in een dominante cultuur te passen, ze niet in staat zijn om hun hele zelf in te brengen. Dan zijn ze genoodzaakt om stukken van hun persoonlijkheid te bedekken of te maskeren om negatieve stereotypering, uitsluiting of pesterijen te voorkomen. Ze veranderen hun gedrag of sluiten compromissen over hun waarden om erbij te horen en geaccepteerd te worden. Dit aangepaste gedrag, ook bekend als "assimilatie" of "illusie", heeft een prijs.

 

3 belangrijke organisatorische elementen om verandering te stimuleren

BETROKKENHEID VAN HET LEIDERSCHAP.
Inzicht in de voordelen van diversiteit en inclusie voor je organisatie en de keuze om als rolmodel en ambassadeur op te treden.

SYSTEMISCHE VERANDERING.
Nagaan welke processen binnen je organisatie je doelen op het gebied van diversiteit en inclusie versnellen of belemmeren.

INDIVIDUELE VERANDERING.
Erkennen hoe elk individu kan leren om zijn eigen vooroordelen en gedrag te beheersen om (zakelijk) succes te vergroten.

Onze focus ligt op 4 leerpijlers

 • Contextgericht leren → is door te trekken naar de werkcontext of leefcontext
 • Procesmatig leren → is een langere tijd op verschillende manieren mee bezig te zijn, het is een persoonlijke reis.  
 • Sociaal leren→  is gericht op samenwerking, in groep, in samenspraak
 • Resultaatgericht leren – groeien naar een gewenst situatie,

Maatschappelijke ongelijkheid zoals, afwijzing, armoede, racisme of discriminatie kunnen leiden tot chronische stress en trauma.

Daar ligt nog veel maatschappelijk werk. 

 

Ervaringen met uitlsuiting, racisme of discriminatie hebben een zware impact op de individuen die het meemaken. Veel mensen dragen die kwetsuren helaas alleen. De wonden kunnen invloed hebben op hun lichamelijke en mentale gezondheid. Soms spreken we zelfs van trauma want langdurige blootstelling aan stress heeft hetzelfde effect als trauma.

Het zijn veelal de alledaagse ervaringen , ... in de bus, met politie, op straat, het werk, de sportclub, de school, of in de zoektocht naar een woning die het meest kwetsen. 

Ik zie hoe slachtoffers in de eerste plaats willen (h)erkend, gehoord en serieus genomen worden. Om dan, stilaan vanuit rust en verwerking, te gaan kijken hoe ze best reageren.

Daar ligt maatschappelijk nog heel veel werk. Let wel. Ik besef heel goed dat ik zelf wit ben, en daardoor geen eerste hand ervaring heb met raciale stress. Alleen, ...heb ik 18 jaar gewerkt voor een Belgische mensenrechtenorganisatie (UNIA) waar ik misschien wel duizend gesprekken heb gevoerd met mensen die wel ervaring hadden met uitlsuiting, discriminatie of racisme. Om vervolgens ook duizend gesprekken te voeren met mensen of organisaties die als 'dader' worden aanzien en (on)bewust racistisch of discriminatoir gedrag in de hand werkten. Ook als burger heb ik al meermaals mijn stem gehoffen. In 2015 en enkele jaren daarna heb ik herhaaldelijk humanitaire bijstand verleend aan de mensen in de vluchtelingenkampen van Duinkerke en Calais. 

Hoe pak je dat nu aan, individueel en maatschappelijke trauma's helen? 

Op diverse manieren. 

1. Mindfulness kan een sleutel zijn in dat proces, maar is zeker niet het einge. Het kan helpen om in balans te blijven bij  onzekerheid. Meditatie en dialoog (alleen of in groep) betekenen trouwens niet dat je onvrede ontwijkt of zomaar accepteert. Het helpt wel om de dingen helder te zien en te begrijpen wat er van moment tot moment in onze binnen- én buitenwereld gebeurt.

2. Actief werken aan maatschappelijke inclusie, in scholen, sportclubs, ontmoetingsplaatsen, bij politie, lokale besturen, private bedrijven, dienstensectoren etc. We moeten mechanismen van discriminatie en ongelijkheid blijven aankaarten, veroordelen, (te)rechtzetten als we geloofwaardigheid willen opbouwen in het discours van 'iedereen telt mee'. 

3. Individueel en collectief helen.  Slachtoffers willen veiligheid voelen waarin ze (h)erkenning krijgen voor datgene wat ze hebben meegemaakt.  Samen micro/macro-kwetsuren aankijken, in groep, met lotgenoten. Dat is een eerste, cruciale stap in het proces van verwerking en genezing. Dank kunnen gevoelens van boosheid, machteloosheid, hopeloosheid en hulpeloosheid gezien wofden. Veel slachtoffers, (vooral mensen met een migratieachtergond, lgbtqi-identiteit, andere seksuele geaardheid en religie) ervaren dat hun beleving over die stress of trauma gebanaliseerd, genegeerd of juridisch onvoldoende bewezen wordt.

4. Actie ondernemenAls we maatschappelijk willen gaan werken, dan mogen we ook een stap verder durven gaan. Dus uit de opgebouwde comfortzone om opnieuw dat spanningsveld te gaan opzoeken, in de samenleving. Dit keer vanuit meer bewustzijn, meer kennis, meer veerkracht en vanuit een versterkte regierol, gesteund door de ‘safegroep’. Het gaat erom je plek in de samenleving volwaardig te gaan opeisen. Dan kan je praten over strategieën om je te beschermen tegen repressie, racisme of discriminatie en jouw rol in de samenleving op te nemen.

 


Geweldloze communicatie kan je gemeenschap positief beïnvloeden 

Hoe dan? Door in de eerste plaats goed voor jezelf te zorgen én de focus te leggen op je eigen kalmte en ontspanning. Vandaaruit creëer je een veilige omgeving voor anderen waar alles gezegd kan worden wat gezegd moet worden.
Dan kunnen emoties worden getoond en nieuwe inzichten ontstaan. Emoties zoals angst, woede, hopeloosheid en andere lichaamssignalen worden best in de dialoog betrokken. Want wie zich niet gehoord voelt, haakt af.

Vriendelijkheid (of geweldloze communicatie) is:
* écht luisteren, je eigen waarheid kunnen spreken
* een uitnodiging om op een dieper niveau te praten
* de veiligheid vergroten om het eens en oneens te zijn met andere meningen
*de creativiteit vergroten om interculturele verschillen te overbruggen, te verbinden en te overwinnen
* geweldloze interacties bevorderen

REFERNTIES

Interview voor Zwijgen is Geen Optie in 2018 over het beeld van mensen op de vlucht en het werk in de kampen van Duinkerke en Calais

Wil je het interview bekijken of de podcast beluisteren? https://zwijgenisgeenoptie.be/sofie-dhulster/

https://zwijgenisgeenoptie.podbean.com/e/zigo-48-sofie-d-hulster-1693561624/

 


Voe l jij dat ook?

Dat er maatschappelijk grote veranderingen bezig zijn? Dat mensen het anders willen? Bewuster, eerlijker, vertrekkend van meer gelijkwaardigheid? We zoeken steeds vaker naar wat ons als mens VERBINDT. We kijken de ravage aan en stuk voor stuk leggen we de puzzel weer samen.

 

I was born fighting for humanity.

Wie mij kent weet dat mensenrechten en gelijkwaardigheid in mijn genen zitten.  Ik geloof rotsvast dat het beoefenen van meer bewustzijn van onze emoties, gevoelens en gedachten, ook de wereld langs buiten verandert. Bliss werkt daarom naast ‘mens-zijn’ ook rond mensenrechten. 

 

foto: aan het werk in het vluchtelingenkamp van Duinkerke 2020